Invitation to tender for the provision of accounting services. Call for applicants from Latvia.

(Lai saņemtu nolikumu atseviškā failā, lūdzam rakstīt uz info [at] stratcomcoe [dot] org)

IEPIRKUMA KONKURSA

„NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde”

(identifikācijas Nr. NATO STRATCOM 2019/1)

 

 

NOLIKUMS

Rīga, 2019

 

1.  Pasūtītājs:

1.1.  NATO Strategic Communications Centre of Excellence, turpmāk – Centrs vai Pasūtītājs.

1.2.  Juridiskā adrese: Kalnciema iela 11 B, Rīga, LV-1048.

1.3.  Reģistrācijas Nr.90010376683.

1.4.  Kontaktpersona: Centra Finanšu kontrolieris Gita Bērziņa, e‑pasts: gita [dot] berzina [at] stratcomcoe [dot] org.

2.     Iepirkuma priekšmets:

2.1.  Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: NATO STRATCOM 2019/1.

2.2.  Iepirkuma priekšmets ir grāmatvedības pakalpojumu iegāde (turpmāk – pakalpojums) Centra vajadzībām saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2).

2.3.  Paredzamais iepirkuma līguma termiņš – no 2019 .gada 1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim.

2.4.  Piedāvājumu var iesniegt tikai par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.5.  Pretendents var iesniegt ne vairāk kā vienu piedāvājuma variantu.

2.6.  Piedāvājuma izvēles kritērijs: nolikuma un tehniskajai specifikācijai atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

3.   Pretendents:

3.1.  Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu piegādāt pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma „NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde”, identifikācijas Nr.  NATO STRATCOM 2019/1, nolikumā norādītajām Pasūtītāja prasībām.

3.2.  Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

4.     Prasības pretendentiem:

4.1.  Pretendenta pakalpojuma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija   pakalpojuma izpildei.

4.2.  Pretendentam ir vismaz piecu pēdējo gadu pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā.

4.3.  Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir vismaz divu  gadu pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā vienā vai vairākās starptautiskajās organizācijās/uzņēmumos vai vēstniecībās.

4.4.  Pretendentam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

5.     Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks:

5.1.  Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 4.aprīlim, plkst.10.00 vienā no šiem veidiem:

5.1.1. personīgi Centrā (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00) Rīgā, Kalnciema ielā 11B, tālr.: 67335467;

5.1.2. nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, Kalnciema iela 11B, Rīga, LV-1048).

6.     Papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana:

      6.1.     Nolikums ir publiski pieejams Centra mājas lapā   https://www.stratcomcoe.org/tenders.

6.2.  Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs vai Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

6.3.  Jautājumi par nolikumu iesniedzami rakstiskā veidā uz e-pastu: gita [dot] berzina [at] stratcomcoe [dot] org.

6.4.  Ja piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms iepirkuma konkursa termiņa beigām) pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz divu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.5.  Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sēdē.

7.     Piedāvājumu sagatavošanas un iesniegšanas prasības:

7.1.  Pretendents iesniedz piedāvājumu aizpildot pieteikumu, kas noformēts atbilstoši nolikuma (pielikumā Nr.1) pievienotajam paraugam, pievienojot tam finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3) un pieredzes aprakstu (pielikums Nr.4), kā arī citus nolikumā paredzētos dokumentus.

7.2.  Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā latviešu vai angļu valodā.

7.3.  Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz aizlīmētā paketē vai aploksnē, kuru marķē šādi:

-        pasūtītāja nosaukums un adrese;

-        pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

-        sekojoša atzīme:

„Iepirkumam „NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde” (ID Nr. NATO STRATCOM 2019/1). Neatvērt līdz 2019.gada 4.aprīlim, plkst. 10:00.”;

-        līmējuma vieta apliecināta ar pretendenta – juridiskas personas zīmogu, ja tāds ir.

7.4.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem vai matemātiskām kļūdām.

7.5.  Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”.

7.6.  Piedāvājuma papildinājumus, grozījumus vai atsaukumus var iesniegt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiskā formā personīgi vai pa pastu uz adresi:  Kalnciema ielā 11B, Rīgā, LV-1048, iepirkumam „NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde” (ID Nr. NATO STRATCOM 2019/1)  ar attiecīgu norādi „PAPILDINĀJUMS”, „GROZĪJUMS” vai „ATSAUKUMS”.

7.7.  Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību Centra iepirkuma procedūrā.

8.     Iesniedzamie dokumenti:

8.1.  Pieteikums (pielikums Nr.1).

8.2.  Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3).

8.3.  Pieredzes apraksts:

8.3.1. norādot vismaz trīs uzņēmumus, kam sniegti grāmatvedības pakalpojumi iepriekšējos piecos gados, norādot pakalpojumu sniegšanas periodu, uzņēmuma kontaktpersonu (pielikums Nr.4);

8.3.2.   iesniegt vismaz vienu starptautiskas organizācijas/uzņēmuma vai vēstniecības rekomendācijas vēstuli, kam sniegti grāmatvedības pakalpojumi (atbilstoši 4.3. punktā minētajam).

8.4.  Pretendenta attiecīgās valsts Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

8.5.  Pretendenta piedāvāto speciālista/u izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

8.6.  Spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

8.7.  Finanšu piedāvājums: aizpildīta (pielikums Nr.3) dotā veidne. Jānorāda piedāvātā maksa 1 (vienam) mēnesim saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

9.     Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

9.1.  Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi izturējušo Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

9.2.     Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu piedāvājumos.

9.3.     Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.

9.4.  Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

10.  Iepirkuma rezultātu paziņošana un līguma slēgšana:

10.1.  Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

10.2.  Iepirkuma līgumu starp Pasūtītāju un izvēlēto Pretendentu slēdz pusēm vienojoties. Iepirkuma līgumu sagatavo iepirkuma procedūras rīkotājs, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

10.3.  Konkursa uzvarētājam līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 

11.  Pielikumi:

Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.     pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.

2.     pielikums. Tehniskā specifikācija.

3.     Pielikums. Finanšu piedāvājums.

4.     Pielikums. Pieredzes apraksts.

5.   Pielikums. Līguma projekts.

 

 

Iepirkuma komisijas

priekšsēdētājs                                                                                                             A.Krivišs

 

Pielikums Nr. 1  

Iepirkuma konkursa, NATO STRATCOM 2019/1, nolikumam

 

 

PIETEIKUMS

par piedalīšanos iepirkumā

“NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde”

 

Pretendents, __________________________________________________________,

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,

 

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

 

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

 

tālr. ______________, elektroniskā pasta adrese:____________________,

 

 

tā _______________________________________________________________personā

(pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

—   piesakās piedalīties iepirkumā „NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde”;

  • apņemas ievērot un izpildīt visas nolikuma prasības;
  • atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz līguma noslēgšanai;
  • apņemas, ja tiek atzīts par uzvarētāju, noslēgt līgumu (pielikums Nr.5);
  • apliecina, ka ir grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs;
  • apņemas nodrošināt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi visam līguma darbības periodam par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, atbildības limits vismaz 10 000 euro/ gadā;
  • apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt visas nolikumā noteiktās prasības;
  • apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

 

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka: _________________

Kods:   ________________

Konts:  _________________

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, amats: _________________________

 

 

Paraksts:

 

_______________________

(pilnvarotās personas paraksts, datums

Pielikums Nr. 2 

Iepirkuma konkursa, NATO STRATCOM 2019/1,

nolikumam

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde”

Iepirkums paredz sniegt grāmatvedības pakalpojumus NATO Strategic Communications Centre of Excellence (turpmāk – Pasūtītājs) atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Veicamais darba apjoms:

1.    Ikdienas grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde - kontēšana, reģistrēšana grāmatvedības uzskaites programmā Tildes Jumis.

2.    Nodrošināt vismaz vienu grāmatvedi vai grāmatveža asistentu, kurš, veicot ikdienas grāmatvedības pirmdokumentu apstrādi un šajā nolikumā un tehniskajā specifikācijā paredzētos pakalpojumus, ir Pasūtītājam pieejams vismaz 24 h (divdesmit četras stundas) nedēļā (darba dienās) tādā apmērā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai, darbu veicot Pasūtītāja telpās.

3.    Nodrošināt visu saimniecisko operāciju apstiprinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu uzglabāšanu Pasūtītāja telpās, kā arī visu drukāto un digitālo grāmatvedības datu nodošanu trešajām personām pēc Pasūtītāja norādījuma.

4.    Nodrošināt grāmatvedības kontroli, kas ietver metodes un paņēmienus, kurus izmanto, lai kontrolētu uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, saimniecisko darījumu atbilstību likumiem, uzņēmuma nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī lai nodrošinātu grāmatvedības sniegtās informācijas pareizību.

5.    Pasūtītāja rēķinu izrakstīšana un piegādātāju rēķinu saņemšana un apmaksa.

6.    Atalgojumu un cita veida atlīdzību aprēķināšana (darba algas, uzņēmuma līgumi, autoratlīdzības aprēķini).

7.    Nodokļu atskaišu, statistikas atskaišu, paziņojumu sastādīšanu un iesniegšanu valsts noteiktajām institūcijām. Nodokļu atskaites iesniegšanai Valsts Ieņemumu Dienestā (turpmāk – VID), izmantojot VID elektronisko dokumentu sistēmu.

8.    Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana reizi ceturksnī.

9.    Gada pārskata sagatavošana.

10. Avansa norēķinu, komandējumu izdevumu dokumentu pārbaude un grāmatošana.

11. Norēķinu salīdzināšana ar debitoriem un kreditoriem.

12. Pasūtītāja PVN atmaksas dokumentu sagatavošana iesniegšanai Ārlietu ministrijā reizi ceturksnī.

13. Datu sagatavošana pamatlīdzekļu un citu aktīvu uzskaitei (iegāde, amortizācija, norakstīšana,  inventarizācija).

14. Grāmatvedības datu salīdzināšana ar finansējuma izlietojumu.

15. Pasūtītāja interešu pārstāvība, kas saistīta ar finanšu grāmatvedības jautājumiem, VID un citās valsts, administratīvajās un pašvaldību iestādēs, attiecībās ar trešajām personām.

16. Konsultācijas par ikdienas grāmatvedības jautājumiem.

17. Konsultācijas nodokļu jautājumos.

18. Darba valoda grāmatvedības uzskaitē – angļu valoda.

 

Papildus informācija:

1.    Grāmatvedības operāciju skaits gadā - aptuveni 6 600 grāmatvedības ieraksti gadā.

2.    Bankas kontu darījumu skaits – vidēji 300 mēnesī.

3.    Komandējumi - vidēji 25 mēnesī.

4.    Atlīdzības izmaksa aptuveni 24 darbiniekiem mēnesī.

5.    Autoratlīdzību aprēķini/izmaksas - vidēji 1 reizes mēnesī, uzņēmuma līgumu aprēķins/izmaksas - vidēji 3 reizes mēnesī (t.sk. aprēķini nerezidentiem).

Pielikums Nr. 3 

Iepirkuma konkursa, NATO STRATCOM 2019/1,

nolikumam                                                                                                             

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde”

______________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)

Adrese:________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. _________________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________

        

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu iepirkumāNATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde” ID Nr. NATO STRATCOM 2019/1 dokumentos izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu euro:

 

Nr.

Nosaukums

Mēneša        līgumcena  (bez PVN) / EUR

Kopējā līgumcena  (bez PVN) /EUR

PVN

/EUR

Pavisam

kopā  līgumcena ar PVN EUR

1

2

3

4

5

6 (4+5)

1.

Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana NATO Strategic Communications Centre of Excellence

 

 

 

 

 

 

Līgumcenā (bez PVN) iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu  kvalitatīvu pakalpojuma izpildi.

Mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu  atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. 

 

 

________________________________       ______________            __________________

(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)       (paraksts)                    (vārds, uzvārds)

 

____________________________   

(dokumenta aizpildīšanas datums)

            z.v.

                                                             

Pielikums Nr. 4 

Iepirkuma konkursa, NATO STRATCOM 2019/1,

nolikumam

 

 

PIEREDZES APRAKSTS

Nr.

Komersants/organizācija, kam sniegti grāmatvedības pakalpojumi

Kontaktinformācija, tālrunis, e-pasts

Pakalpojumu sniegšanas periods

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa:

________________________________       ______________            __________________

(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)       (paraksts)                    (vārds, uzvārds)

____________________________   

(dokumenta aizpildīšanas datums)

            z.v.

 

Pielikums Nr. 5 

Iepirkuma konkursa, NATO STRATCOM 2019/1,

nolikumam

 

LĪGUMS

par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu

         

Rīgā, 2019.gada ______________________

 

NATO Strategic Communications Centre of Excellence, reģistrācijas numurs 90010376683, tā direktora Jāņa Sārta personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2015.gada 7.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.367 “Par Jāni Sārtu”, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un

 

SIA „_________________”, reģistrācijas numurs _____________________, tās ____________________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – „Izpildītājs”, no otras puses,

 

Pasūtītājs un Izpildītājs, abi kopā turpmāk saukti par “Pusēm”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – “Līgums”:

 

1.     Līguma priekšmets

1.1.   Izpildītājs nodrošina grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem tajā skaitā ar Līguma pielikumā „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Pielikums) noteikto tehnisko specifikāciju, turpmāk tekstā - “Pakalpojumi”.

1.2.   Pasūtītājs par Izpildītāja kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem veic samaksu atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

1.3.   Ja Līguma izpildes laikā atklājas neparedzēti darbi, kuru veikšanu tiek saskaņota ar Pasūtītāju, Puses tos fiksē atsevišķā aktā un to apmaksa tiek paredzēta ikmēneša rēķinā.

 

2.     Pušu pienākumi

2.1.   Izpildītājs:

2.1.1.nodrošina Pasūtītājam Līguma Pielikumā minēto grāmatvedības pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu;

2.1.2.nodrošina, ka visā Līguma darbības laikā grāmatvedības Pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem Izpildītāja darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija Pakalpojumu izpildei;

2.1.3.nodrošina, ka visā Līguma darbības laikā Izpildītājam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem ar atbildības limitu ne mazāku kā 10 000 euro;

2.1.4.pēc Pasūtītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu nodrošināšanu;

2.1.5.ievēro Pasūtītāja drošības un konfidencialitātes noteikumus;

2.1.6.nekavējoties brīdina Pasūtītāju par jebkurām grūtībām, kas varētu kavēt Pakalpojumu nodrošināšanu vai savlaicīgu izpildi;

2.1.7.nav tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus;

2.1.8.10 darba dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam grāmatvedības Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Izpildītāja darbinieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods). Jebkuras izmaiņas Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Izpildītāja darbinieku sarakstā Izpildītājs rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājam ir pienākums izdarīt izmaiņas Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Izpildītāja darbinieku sarakstā, ja to pieprasījis Pasūtītājs valsts noslēpuma vai NATO klasificētās informācijas aizsardzības nolūkā.

 

2.2.   Pasūtītājs:

2.2.1.veic Pakalpojumu apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

2.2.2.nodrošina Pakalpojumu sniegšanai atbilstošu telpu;

2.2.3.nodrošina kontaktpersonu saziņai ar Izpildītāju Pakalpojumu sniegšanas jautājumos;

2.2.4.nodrošina nepieciešamos dokumentus un informāciju Pakalpojumu sniegšanai.

 

3.     Pakalpojuma izpilde

3.1.   Izpildītājs veic Pakalpojumus termiņos, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos un atbilstoši Pasūtītāja noteiktajam izpildes laikam.

3.2.   Ja Pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi (vai vispār nav veikts), tam konstatētas nepilnības un/vai trūkumi, Pasūtītājs par Pakalpojuma trūkumiem nosūta Izpildītājam uz kontaktpersonas e-pasta adresi pretenziju.

3.3.   Pakalpojuma trūkumus Izpildītājs novērš vienas darba dienas laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža vai citā laikā, kas saskaņots ar Pasūtītāju.

 

4.     Maksa par Pakalpojumiem un norēķinu kārtība

4.1.   Pakalpojumiem tiek noteikta mēneša maksa _____ EUR (__________________________________) bez pievienotās vērtības nodokļa. Šajā maksā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

4.2.   Izpildītājs sagatavo un nosūta Pasūtītājam ikmēneša rēķinu elektroniski uz e-pasta adresi: Valija [dot] Abolina [at] stratcomcoe [dot] org un Gita [dot] Berzina [at] stratcomcoe [dot] org

4.3.   Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja izrakstīto rēķinu par Pakalpojumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

4.4.   Ja Pakalpojums sniegts nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīta pretenzija, norēķināšanās par Pakalpojumu notiek pēc tā sniegšanas kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem.

 

5.     Pušu atbildība

5.1.   Puses ir atbildīgas par savu ar Līgumu uzņemto saistību pilnīgu un pienācīgu izpildi, un zaudējumu nodarīšanas gadījumā tos atlīdzina pilnā apmērā, izņemot neiegūto peļņu, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.2.   Katra Puse atbild par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tās darbinieku rīcības rezultātā.

5.3.   Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu vai Pakalpojuma trūkuma novēršanu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt atlīdzināt visus Pasūtītājam radušos zaudējumus un piemērot līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) apmērā par katru kavējumu. Šādos gadījumos līgumsodu Izpildītājam var piemērot pavisam kopā ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no summas, ko veido Pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu maksu kopsumma.

5.4.   Izpildītājs nav atbildīgs par noteikto saistības termiņa kavējumu un nemaksā līgumsodu, ja kavējums noticis Pasūtītāja vainas dēļ, un par kavēšanās iemesliem Pasūtītājs ticis laicīgi rakstiski informēts.

5.5.   Ja Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes neievērojot Līguma 6.4.punktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no summas, ko veido Pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu maksu kopsumma. Par atteikšanos no Līguma izpildes šī apakšpunkta izpratnē tiek uzskatīta attiekšanās no Pakalpojuma izpildes.

5.6.   Ja Pasūtītājs nesamaksā par Līguma prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu Līguma 4.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no summas, ko veido Pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu maksu kopsumma.

5.7.   Līgumsoda samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līgumsoda rēķina izsūtīšanas dienas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.

 

6.     Līguma spēkā stāšanās, termiņš un Līguma izbeigšana

6.1.   Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā, ir noslēgts uz laika periodu no 2019.gada ______________ līdz 2022.gada ____________________ un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.2.   Puses, savstarpēji rakstveidā vienojoties, var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām.

6.3.   Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas:

6.3.1.ja Izpildītājs vairāk nekā 2 (divas) reizes kavē Līguma 3.1. vai 3.3. apakšpunktā noteiktos termiņus;

6.3.2.ja Izpildītājs nepilda Līguma saistības un Līguma 5.1. apakšpunktā norādītais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru;

6.3.3.ja Izpildītājs veic nekvalitatīvu Pakalpojumu izpildi, un Izpildītājam ir iesniegtas vismaz divas pretenzijas par konstatētajiem trūkumiem.

6.3.4.3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju.

6.4.   Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pasūtītāja piekrišanas:

6.4.1.ja Līguma 5.6. apakšpunktā norādītais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru;

6.4.2.3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstveidā brīdinot Pasūtītāju.

6.5.   Līguma 6.3.1. – 6.3.3. un 6.4.1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas, savukārt Līguma 6.3.4. un 6.4.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos – 3 (trīs) mēnešus pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

6.6.   Izbeidzot Līgumu 6.3.1. – 6.3.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.

 

7.     Konfidencialitāte

7.1.   Puses aizsargā, neizplata un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpauž trešajām personām šī Līguma saturu, citu ar Līguma izpildi saistītu dokumentu saturu, informāciju, kas iegūta Līguma noteikumu izpildes procesā, kā arī Pušu rīcībā esošo tehnisko, komerciālo un citu informāciju par otru Pusi un tās darbību, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus;

7.2.   Puses nodrošina, ka to darbinieki, neizpauž šī Līguma 7.1.punktā minēto informāciju. Katra Puse atbild par šajā Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanas rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu otrai Pusei;

7.3.   Konfidencialitātes noteikumi darbojas šī Līguma darbības laikā un arī pēc Līguma darbības beigām.

 

8.     Nepārvarama vara

8.1.   Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas. Pie nepārvaramas varas tiek pieskaitīti tādi apstākļi, no kuriem nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt, kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, kuri nav radušies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ un kuri padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.

8.2.   Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.

8.3.   Ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties, bet ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ir rakstiski informējusi otru Pusi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi.

8.4.   Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

 

9.     Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1.   Strīdi vai domstarpības neatbrīvo Puses no savstarpējo saistību izpildes saskaņā ar šo Līgumu.

9.2.   Strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā, savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

10.  Citi noteikumi

10.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Puses saistību pārņēmējiem.

10.2. Tās Pušu tiesības un pienākumi, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar  Latvijas Republikas tiesību aktiem.

10.3.Visi Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un stājas spēkā, kā arī kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos parakstījušas abas Puses.

10.4.   Puses garantē, ka viņu pārstāvjiem ir pienācīgas tiesības parakstīt Līgumu un uzņemties tajā atrunāto saistību izpildi.

10.5. Par Līguma izpildei būtisko Pušu rekvizītu vai kontakta informācijas maiņu Puses informē viena otru 10 (desmit) darba dienu laikā no izmaiņu spēkā stāšanās. Ja kāda no Pusēm neinformē otro Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.

10.6.Puses pilnvaro šādus pārstāvjus/kontaktpersonas Līguma izpildes nodrošināšanai:

10.6.1.   Pasūtītāja pārstāvis - __________________________________________________

10.6.2.   Izpildītāja pārstāvis - __________________________________________________

10.7.Puses šajā Līgumā noteikto saistību izpildes nolūkā var veikt to personas datu apstrādi, kurus tā saņēmusi no otras Puses vai tiesiski ieguvusi no trešajām pusēm. Minētais ietver šo datu nosūtīšanu valsts pārvaldes iestādēm atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, tajā skaitā pēc šo iestāžu pieprasījuma. Tāpat minētais attiecināms uz gadījumiem, kad Pasūtītājam jāsniedz dati sertificētai auditor kompānijai Pasūtītāja auditēšanas ietvaros. Visos gadījumos datu apstrāde var notikt tikti tad, ja Puses ir pārliecinājušās par Eiropas Savienības tiesību aktiem atbilstošas datu aizsardzības esamību. Abas puses uzglabā personas datus visu šo tiesisko attiecību pastāvēšanas laiku un dzēš tos tiklīdz tie nav nepieciešami mērķim, kuram tie sākotnēji tika ievākti, izņemot gadījumus, kad to ilgāku uzglabāšanu nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

10.8.Jebkuru šī Līguma ietvaros sūtīto paziņojumu, vēstuli vai citu korespondenci Puses vienlaikus nosūta uz Pušu pilnvaroto pārstāvju e-pasta adresēm.

10.9.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai no pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10.10.  Līguma noslēgšanas brīdī Līgumam pievienots pielikums “Tehniskā specifikācija”, kurš ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

 

11.  Līdzēju rekvizīti un paraksti

 

 

Izpildītājs:

 

SIA _______________________

Reģ. Nr. __________________

Juridiskā adrese: __________________

Banka: __________________

Kods: __________________

Konta Nr.: __________________

Pasūtītājs:

 

NATO Strategic Communications Centre of Excellence

Reģ. Nr. 90010376683

Juridiskā adrese: Kalnciema iela 11 B, Rīga, LV – 1048

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV 58 UNLA 0050 0224 82370

 

____________________________

 

____________________________

J.Sārts